Käyttöliittymä ja hierarkia

Käyttöliittymä

Ammattikorkeakoulujen verkkokirjasto Theseuksen dokumentointia

SOVITUT METATIEDOT
•Nimeke ja alanimeke: opiskelija täyttää pakollinen
•Tekijä(t): opiskelija täyttää, jos useampia pakollinen (Shibboleth)
•Koulutusohjelma: opiskelija täyttää pakollinen (Shibboleth )
•Taso: ammattikorkeakoulututkinto, Ylempi ammattikorkeakoulututkinto, erikoistumisopinnot, opettaja- ammattikorkeakoulu ,
på svenska: YH-examen, högre YH-examen, specialiserade studier
in english: Barchelor Degree, Masters Degree, specialized studies
•Vuosi: opiskelija pakollinen
•Huomautuskenttä: kirjasto/opiskelija, vapaaehtoinen
•Tiivistelmät: opiskelija pakollinen maksimi kolme tiivistelmä kenttää
•Avainsanat: opiskelija pakollinen
•Korkeakoulu: opiskelija (Shibboleth)
•Kieli: opiskelija täyttää pakollinen

Tasot merkitään yhtenevästi kaikissa ammattikorkeakouluissa. Sähkoinen autentikointi ei ole vielä käytössä, käyttöön siirrytään 1.9.2009 mennessä.

Hyväksyessään verkkokirjastopalvelun toteutumisen, ammattikorkeakoulut varautuvat ottamaan käyttöön Haka-luottamusverkoston standardeihin perustuvan avoimen Shibboleth-ohjelmiston vuosina 2008–2009. Haka-luottamusverkostossa valvotaan käyttäjien henkilötietojen käyttöä ja varmistetaan, että niitä käytetään vastuullisesti henkilötietosuojalain mukaisesti.

Muutosten tekeminen Theseuksessa

Koulutusohjelmamuutosten teko sekä käyttäjähallinnointi tapahtuu hankekauden aikana suunnittelijan toimesta. Mikäli muutokset koskevat jo syötettyä materiaalia, opinnäytteitä tai julkaisuja on otettava yhteyttä Kansalliskirjastoon, esimerkiksi opinnäytteen siirto koulutusohjelmasta toiseen onnistuu vain käyttöjärjestelmätasolla. Siihen tarvitaan pääsy palvelimelle. Tämä hoituu vain Kansalliskirjaston toimesta, minkä vuoksi tulee korostaa erityistä huolellisuutta opinnäytteitä syötettäessä.

Hierarkia

DSpacen workflow

Kirjastoissa kokoelman valvojat saavat ilmoituksen uudesta opinnäytteestä sähköpostiinsa. Opinnäyte tallennetaan korkeakoulun ja koulutusohjelman mukaisesti (saadaan Shibbolethista). Kullakin korkeakouulla on omat koulutusohjelma-kokoelmansa, joita valvoo nimetty(t) henkilöt. Tällöin kokoelman valvoja näkee jonossa olevat työt ja hoidettuaan sen, työ poistuu jonosta. Työ voidaan palauttaa vielä uudelleen käsittelyyn ja jonoon, mutta sen tarkastaleminen hetkellisesti on mahdotonta. Dspacen arkkitehtuuri ei ole siis kovin joustava tässä suhteessa.

Valvoja/hyväksyjä

Opinnäytetyön hyväksyjä on synonyymi valvojalle. Hyväksyjä hyväksyy tai hylkää opiskelijan lähettämän opinnäytteen. Hyväksyjä voi myös muokata metatietoja. Hyväksyjä saa sähköpostiinsa tiedon uudesta saapuneesta opinnäyytteestä.

Kokoelman ylläpitäjä.

Kokoelman ylläpitäjä on oman korkeakoulunsa yhden tai useamman koulutusohjelman (kokoelma) ylläpitäjä. Ylläpitäjä voi poistaa tai lisätä töitä kokoelmassaan ja muokata opinnäytteiden metatietoja.

Pääkäyttäjä

Pääkäyttäjällä on kaikki mahdolliset oikeudet. Nämä oikeudet tulevat amkit-konsortiolle sekä Kansalliskirjastolle. Niitä ei jaeta kirjastoille.

Kokoelman valvojille ja ylläpitäjille tiedoksi:
Theseukseen on tehty muutos, jonka johdosta opinnäytteen mahdollisesta hylkäämisestä kertova viesti menee suoraan opiskelijalle. Se ei siis enää kierrä KK:n kautta. Samalla opiskelijan sähköposti tallentuu Theseuksessa sitä varten tehtyyn metadatakenttään.
Metadatakenttä poikkeaa muista siinä, että se on ”theseus” –nimiavaruudessa. Metadatakenttä löytyy nimellä theseus.submitter.email ja näkyy vain metadatan muokkaustilassa. DC:stä poikkeava nimiavaruus annettiin sähköpostille, jotta se ei näy listauksissa, ei näy hakukoneille, eikä tulostu myöskään OAI-PMH:lla haravoitaessa.

Aineiston selailu ja haku Theseuksessa

Aineistoa voi etsiä joko selaamalla tai suorittamalla hakuja verkkokirjastossa.

Aineiston selailu

Aineistoa voidaan selata nimekkeen, julkaisuajan, tekijän tai asiasanoituksen mukaan. Linkit selaukseen löytyvät Theseuksen vasemmasta sivupalkista. Jos haluat selata vain tietyn kokoelman (esim. ammattikorkeakoulun koulutusohjelman) sisältämiä dokumentteja, siirry ensin haluttuun kokoelmaan ja valitse vasta sitten haluamasi selaustapa. Selaus voidaan siis rajoittaa vain tietyn ammattikorkeakoulun tai koulutusohjelman dokumentteihin. Etusivulla oltaessa selaus kohdistuu kaikkiin Theseuksen dokumentteihin.

Aineiston haku

Haun voi kohdistaa tiettyyn kokoelmaan tai koko aineistoon. Haun kohde valitaan hakulaatikon alapuolelta. Etusivulta ei voi valita haun kohdetta, jolloin haku kohdistuu kaikkeen Theseuksessa olevaan aineistoon. Haku kohdistuu sekä dokumentin metadatakenttiin että dokumentin sisällön 10 000 ensimmäiseen merkkiin. Kaikissa töissä haku ei kohdistu dokumentin sisältöön dokumentissa olevien rajoitusten vuoksi.

Sana / fraasihaku

Yleisimmin käytetyssä ja yksinkertaisimmassa hakutavassa hakutermi muodostetaan yhdestä tai useammasta sanasta. Jos hakutermissä on hakulaatikkoon kirjoitetaan useampi sana, niiden kaikkien tulee esiintyä dokumentissa, jotta dokumentti löytyisi.
Esimerkki: takka kamiina patteri lämmitys
Esimerkki: ”kestävä kehitys”
Sanojen eteen voi lisätä plus (+) tai miinus (-) –merkin. Plussalla varustetut sanat on löydyttävä ja miinuksella varustetut saa löytyä dokumentista. Esimerkki: ”julkinen valta” +koulu -hallitus
Lainausmerkkien sisällä oleva fraasi ”julkinen valta” on esiinnyttävä tarkalleen samalla tavalla dokumentissa. Lisäksi sanan ”koulu” on löydyttävä ja sanaa ”hallitus” ei saa löytyä dokumentista.

Boolean haku

Hauissa voi käyttää operaattoreita AND, OR ja NOT. Huomaa, että nämä operaattorit tulee kirjoittaa isoilla kirjaimilla. Sulkeita voi käyttää muuttamaan operaattoreiden suoritusjärjestystä.
Esimerkki: leikkaus OR editointi NOT potilas
Sana leikkaus tai editointi tulee esiintyä, mutta ei potilas –sanaa.

Kenttähaku

Haun voi kohdistaa myös suoraan tiettyihin metadatakenttiin. Haussa kohdennettavia metadatakenttiä ovat author (=tekijä), abstract (=tiivistelmä), date (=työn valmistumisajankohta identifier (URN- tai Handle-tunnus. Anna haussasi URN tunnuksesta vain viimeinen numero-osa kaksoispisteiden (:) jälkeen), title (=työn nimi), ontasot (=työn taso), university of applied sciences(=ammattikorkeakoulu), programme (=koulutusohjelma), orientation (=suuntautumisvaihtoehto), language (=työn kieli), keyword (=avainsanat, työn tekijän antamat), subject (=asiasanat, kirjastohenkilökunnan antamat).
Haussa ilmoitetaan haluttu kenttä, kaksoispiste ja haettava sana tai fraasi.
Esimerkki: university of applied sciences:”Satakunnan ammattikorkeakoulu” AND programme:”Fysioterapian koulutusohjelma” AND urheilu
Haettiin kaikki Satakunnan ammattikorkeakoulun fysioterapian koulutusohjelman opinnäytteet, joissa mainitaan sana urheilu. Huom. Yllä olevien fraasien sijaan ammattikorkeakoulun ja koulutusohjelman voi ilmaista myös antamalla vain niiden ensimmäiset sanat:university of applied sciences :Satakunnan AND programme:Fysioterapian AND urheilu
Kenttähaussa voi myös niputtaa useamman hakutermin sulkeiden avulla.
Esimerkki: abstract:(”kasvojen hoito” kosmetologia)
Tiivistelmässä tulee esiintyä fraasi ”kasvojen hoito” ja sana kosmetologia.

Wild card -haku

Hakutermien sanoista voi jättää osan kirjaimista avoimeksi. Yksittäinen kirjain voidaan korvata kysymysmerkillä (?) ja useampi kirjain asteriskilla (*): Esimerkiksi a?to täsmää sanoihin auto, aito, Arto Ilmaisu a*to voi puolestaan täsmätä edellisten lisäksi sanoihin aalto, asunto, Antto, aatto.

Sumeahaku

Haussa voi käyttää epätarkkoja hakukriteerejä yksittäisiä sanoja etsittäessä. Tästä on hyötyä esimerkiksi silloin, kun tiedetään sanan muoto vain suurin piirtein. Tällöin sanan perään annetaan tilde (~) –merkki. Esimerkiksi Burkina Fason pääkaupunkia etsiessä virheellinen muoto Ougadapougou~ täsmää oikeaan muotoon, Ouagadougou, vaikka hakutermissä oli kaksi kirjainta eri tavalla. Huomattavaa on myös, että hakusanan ei välttämättä tarvitse olla samanpituinen kuin tulossanan, esim. sanker~ voi täsmätä sanaan shankar.

Läheisyyshaku

Jos halutaan hakea dokumenttia, jossa tiettyjen sanojen tulee esiintyä tekstissä lähellä toisiaan, käytetään sumeassakin haussa käytettyä tilde (~) -merkkiä, mutta eri tavalla:
Esimerkki: ”auto korjaus” ~5
Haettiin dokumenttia, jossa sanat ”auto” ja ”korjaus” esiintyvät korkeintaan viiden sanan etäisyydellä toisistaan.

Relevanssihaku

Hakutermin merkittävyyttä hakutuloksessa voi korostaa antamalla sanan perään ^ –merkin ja painoarvon numerona.
Esimerkki: liikunta^5 terveys ^2 kunto
Haettiin tietoa liikunnasta ja erityisesti sen vaikutuksista terveyteen, mutta myös kuntoon. Haussa ilmaistaan, että hakutulokseen halutaan suurin painoarvo liikunta-sanalle, toiseksi suurin terveys -sanalle ja kunto -sanan esiintyminenkin on eduksi, mutta se ei ole haun kannalta niin merkittävä sana kuin edelliset.