Tiedote 2008-02-05

Ammattikorkeakoulujen Open Access -hanke

Verkkokirjasto 2008–2009


Ammattikorkeakoulut ovat päättäneet yhdessä toteuttaa kansallisen verkkokirjaston vuosina 2008–2009.

Ammattikorkeakoulujen Open Access -hankkeen tavoitteena on avoimen julkaisutoiminnan edistäminen
maamme ammattikorkeakoulujen piirissä. Opetusministeriön ja ammattikorkeakoulujen rahoittaman
yhteishankkeen puitteissa toteutetaan kaksi osakokonaisuutta: verkkojulkaisu OSAAJA.net sekä
verkkokirjasto.
Verkkokirjaston tavoitteena on lähes kolmenkymmenen ammattikorkeakoulun opinnäytteiden sijoittaminen
yhteen paikkaan elektronisessa muodossa. Tällä pyritään ratkaisemaan mielekkäällä tavalla elektronisten
opinnäytteiden sekä ammattikorkeakoulujen omien verkkojulkaisujen saavutettavuus, tallennus sekä
pitkäaikaissäilytys.
Tavoitteena on kehittää ammattikorkeakoulusta valmistuville amk-tutkinnon sekä ylemmän amk-tutkinnon
suorittaneille opiskelijoille tallennus-, säilytys- ja selailupaikka elektronisia opinnäytetöitä varten.
Opiskelijoiden tuottamien opinnäytteiden tavoitettavuus ja pitkäaikaissäilytys vaativat huomattavat resurssit.
DSpace -tallennusalustalle muodostetaan myös julkaisuarkisto korkeakoulujen digitaalisia tutkimuksia,
selvityksiä sekä sarjajulkaisuja varten. Tavoitteena on tehdä järjestelmästä joustava ja käyttäjäystävällinen.
Kansalliskirjasto saattaa tallennusalustan käyttökuntoon kesän 2008 aikana. Kesän 2008 aikana kirjastot testaavat järjestelmää. Syksyllä 2008 pilotoivat korkeakoulut aloittavat opinnäytteiden laiton DSpaceen. Vuoden 2009 alusta kaikki loput korkeakoulut tulevat mukaan.

Opinnäytteiden vieminen verkkoon


Verkkokirjastossa opinnäytteiden vieminen palveluun tapahtuu itsearkistointina. Käytännössä tämä tarkoittaa
sitä, että opettajan hyväksyttyä opinnäytteen opiskelija syöttää itse työnsä verkkoon. Opiskelijan on hyväksyttävä järjestelmän käyttöehdot voidakseen syöttää opinnäytteensä verkkokirjastoon.
Tämän jälkeen opiskelija kirjautuu Shibboleth-tunnuksin julkaisuarkistoon ja täyttää pyydetyt kohdat ja
syöttää opinnäytteensä tietokantaan. Oppilaitostiedot sekä opiskelijan koulutusohjelmaa ja tutkintoa koskevat
tiedot saadaan suoraan Shibbolethin kautta. Oppilaitoksen kirjastoon lähtee tieto syötetystä opinnäytteestä ja
kirjastossa tarkastetaan bibliografisten tietojen paikkansapitävyys ja tehdään mahdolliset lisäykset ennen
opinnäytteen julkistamista.
Shibboleth-autentikoinnin avulla varmistetaan tietojen syöttäjä ja näin voidaan toimia luotettavalta pohjalta.
Mikäli tietokantaan tulee asiaankuulumatonta materiaalia, se voidaan poistaa sieltä heti. Opinnäytteiden
ohjaajat voivat tarkastaa, että tietokannassa on oikea ja hyväksytty versio, ja mikäli näin ei ole, voidaan
talletettu työ poistaa. Verkkoluvassa opiskelijalta pyydetään vakuutus, että talletettu versio on opiskelijan
itsensä luoma ja hyväksytty ja että tekijänoikeudet ovat kunnossa.
Opiskelijalle tarjotaan myös mahdollisuutta opinnäytteiden audiovisuaalisten materiaalien julkaisemiseen
CSC:n Stream-palvelun avulla. Stream-palvelussa on kyse mahdollisuudesta saavutettavuuden ja näkyvyyden
lisäämiseen, ei pitkäaikaissäilytyksestä. Opiskelija vastaa Stream-palvelua käytettäessä, että videon tai muun
audiovisuaalisen materiaalin tekijänoikeudet ovat kunnossa. Audiovisuaalisten aineistojen
arkistointimahdollisuutta selvitetään yhteistyössä CSC:n kanssa syksyn 2008 aikana.
Open Access -hankkeen hallinnosta vastaa Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja sen ohjausryhmässä ovat
mukana Arene ry, Amkit-konsortio, CSC ja Opetusministeriö.

Anna-Kaisa Sjölund
Kirjastosuunnittelija
Tel. +358408302230
anna-kais