Pilottiryhmän ammattikorkeakoulut: Arcada , Haaga-Helia , Jyväskylä , Kemi-Tornio , Lahti , Laurea , Metropolia , Pirkanmaa , Satakunta , Seinäjoki ja Turku

OA-projektin verkkokirjasto Theseus


Tehtävämäärittely kevät-kesä 2008

Kansalliskirjasto tuottaa kevään 2008 aikana ammattikorkeakoulujen verkkokirjasto Theseukselle sopimuksen mukaisesti teknisen tallennusalustan DSpace-järjestelmällä ja toimii järjestelmän sekä palvelun palvelimen ylläpitäjänä. Kevään 2008 aikana Kansalliskirjasto saattaa järjestelmän käyttökuntoon.
OA-hankkeen pilotti-ryhmän kanssa sovitaan yhteistyössä järjestelmään hierarkiasta, metatiedoista, tunnustenjakamistavasta sekä käyttöliittymän muokkauksesta pilotin esittämien toiveidenmukaisesti, kuitenkin järjestelmän rajoitukset huomioiden.
Kansalliskirjasto asentaa ja päivittää sovellusohjelmistot. Kansalliskirjasto huolehtii siitä, että Järjestelmällä on asianmukainen palvelin- ja käyttöjärjestelmäympäristö sekä vastaa sen ylläpidon järjestämisestä. Ylläpitoon sisältyy Järjestelmässä olevien dokumenttien ja metadatan varmistustallentaminen.
Kansalliskirjasto seuraa yhteistyössä palvelinympäristön ylläpitäjän kanssa palvelinympäristön kapasiteettia ja kehittää palvelinympäristön toimivuutta.
Kansalliskirjasto pitää yllä palveluun integroitua URN-tunnistepalvelua (tunnisteiden generointi ja resolvointi).
Kansalliskirjasto tarjoaa peruskäyttöliittymän kolmena kieliversiona (suomi, ruotsi, englanti).
Kansalliskirjasto toteuttaa asiakkaan toiveiden mukaisesti Creative Commons-lisensioinnin liittämisen järjestelmään yhteistyössä Herkko Hietasen (HIIT) sekä lakiasiantoimisto Turre Legal Oy:n kanssa.

Käyttöliittymä

Kirjautuminen järjestelmään

Vuoden 2008 aikana Kansalliskirjasto toteuttaa Haka-luottamusverkostoon ja Shibboleth– teknologiaan perustuvan tunnistautumisen. Ammattikorkeakouluissa Shibboloinnin käyttöönottoon on varauduttu vuosien 2008-2009 aikana. Tarpeen mukaan käytetään avointa syöttölomaketta, erityisesti niissä korkeakouluissa, jotka eivät ole saaneet Shibbolethia vielä käyttökuntoon.

Hierarkia ja metadata

Kansalliskirjasto ja ammattikorkeakoulujen OA-hankkeen verkkokirjaston pilotti-työryhmä on määritellyt yhdessä käytettävän hierarkian sekä metadata-formaatit. Hierarkia on laadittu Dspace-ohjelmiston mahdollistaman mallin mukaisesti yhteisöihin= ammattikorkeakoulut sekä kokoelmiin= koulutusohjelmat, erillisopinnot ja opettajakorkeakoulu.
Kansalliskirjaston ja pilottityöryhmän kanssa on yhteisesti sovittu seuraavat metadatatiedot:
•Nimeke ja alanimeke: opiskelija täyttää pakollinen
•Tekijä(t): opiskelija täyttää pakollinen (Shibboleth)
•Koulutusohjelma: opiskelija pakollinen (Shibboleth
•Taso: amk, ylempi amk, erikoistumisopinnot, opettajakorkeakoulu
•Vuosi: opiskelija pakollinen
•Huomautuskenttä: kirjasto/opiskelija, vapaaehtoinen
•Tiivistelmät: opiskelija pakollinen maksimi kolme tiivistelmä kenttää
•Avainsanat: opiskelija pakollinen
•Korkeakoulu: opiskelija (Shibboleth)
•Kieli: opiskelija pakollinen (Shibboleth)
Kansalliskirjasto selvittää yhdessä Asiakkaan kanssa audiovisuaalisen aineiston suoratoistomahdollisuuden järjestämisen.
Haut tietokannasta tehdään ainoastaan DSpacesta, hakuja ei tehdä www-sivulta.

Syöttölomake

Kansalliskirjasto tuottaa syöttölomakkeen kolmikielisenä. Syöttölomakkeessa tulee ottaa huomioon se, että opinnäytteellä saattaa olla useita tekijöitä, useista koulutusohjelmista. Toisinaan myös useamman korkeakoulun opiskelijoiden yhteistyönä laatima opinnäyte.

Vikatilanteiden sekä korjaus- ja ylläpitotoimenpiteiden hoitaminen

Järjestelmän korjaustoimenpiteet suoritetaan virka-aikana eli työpäivisin klo 8.00 – 16.00, ellei tapauskohtaisesti muuta sovita Kansalliskirjasto asentaa ja päivittää sovellusohjelmistot.
Kansalliskirjasto huolehtii siitä, että Järjestelmällä on asianmukainen palvelin- ja käyttöjärjestelmäympäristö sekä vastaa sen ylläpidon järjestämisestä. Ylläpitoon sisältyy Järjestelmässä olevien dokumenttien ja metadatan varmistustallentaminen.
Kansalliskirjasto seuraa yhteistyössä palvelinympäristön ylläpitäjän kanssa palvelinympäristön kapasiteettia ja kehittää palvelinympäristön toimivuutta.
Kaikki Kansalliskirjastossa tuotettu kirjallinen ja kuvallinen aineisto (käännökset, logot jne.) on ammattikorkeakoulujen käytössä ja vapaasti muokattavissa, ellei jonkin aineiston kohdalta erikseen toisin ilmoiteta.
Kansalliskirjasto varaa oikeuden ajaa Järjestelmä suunnitelmallisesti alas sitä vaativia ylläpitotoimenpiteitä varten siten, että se on kaikkiaan poissa käytettävistä korkeintaan 72 tuntia vuodessa.
Lukuun ottamatta suunniteltuja alasajoja Järjestelmä on saavutettavissa 98 % ajasta minä tahansa 6 kuukauden kautena.

Selainyhteensopivuus

Toiveena on että, verkkokirjasto Theseus tukee seuraavia selaimia Windows-ympäristössä:
• Internet Explorer versiot 6-8, Firefox, Opera, Safari.
• Linux-ympäristössä: Firefox.
• Mac-ympäristössä: Safari, Firefox.
• Mobiiliympäristön huomioonottaminen siten kuin se Dspace-ohjelmiston osalta onnistuu.

Yhteistyö kumppanit

CSC

CSC kanssa tehdään yhteistyötä shibboloinnin mahdollistamiseksi sekä Stream-palvelun käyttöönoton selvittämisessä. Yhteyshenkilöt CSC:n kanssa Shibbolethin osalta on Manne Miettinen ja Streamaus-palvelun osalta Totti Mäkelä sekä Reko Lehtilä.

Creative Commons

Creative Commons lisensiointi järjestelmän käyttöönottamiseksi tehdään yhteistyötä Turre Legal Oy:n yhteyshenkilön Herkko Hietasen kanssa. Creative Commonssin liittäminen järjestelmään tulee tapahtua toukokuun 2008 aikana.

Verkkoasema

Verkkoasema Oy tuottaa portaalin kaltaisen palvelun verkkokirjasto Theseukselle. Verkkoasema ja Kansalliskirjasto tekevät yhteistyötä sivuston ja Kansalliskirjaston tarjoaman tallennusalustan yhteen linkittämiseksi ja ulkoasun muokkaamiseksi mahdollisimman yhteneväiseksi.
Verkkoasema Oy on toimittaa lisäksi rss-syötteet sekä mobiilikäyttöliittymään liittyvän toiminnallisuuden www-sivustolle. Yhteyshenkilö Verkkoasema Oy:ssä on Petteri Willman

Tietosuoja

Tietosuojavaltuutetun ohje: Opinnäytetyöt ja tietosuoja Tekijänoikeudet Tekijänoikeusneuvosto on antanut opinnäytetöihin liittyviä lausuntoja kuten: Opinnäytetyöhön liittyvät tekijänoikeuskysymykset (2002:15), Ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden tekijänoikeudet (2001:10), Julkaisemattomien korkeakouluopinnäytteiden tekijänoikeussuoja (1989:4, ei netissä) ja Korkeakoulua varten laaditun opinnäytteen tekijänoikeudellinen suoja (1988:1, ei netissä).

Audiovisuaalisten ja ei-perinteisten objektien tallentamisesta verkkokirjastopalveluun

Opiskelijalle pyritään tarjoamaan myös mahdollisuutta opinnäytteiden audiovisuaalisten materiaalien julkaisemiseen CSC:n Stream-palvelunavulla. Stream-palvelussa on kyse mahdollisuudesta saavutettavuuden ja näkyvyyden lisäämiseen, ei pitkäaikaissäilytyksestä. Opiskelija vastaa Stream-palvelua käytettäessä, että videon tai muun audiovisuaalisen materiaalin tekijänoikeudet ovat kunnossa. Audiovisuaalisten aineistojen arkistointimahdollisuutta selvitetään yhteistyössä CSC:n kanssa syksyn 2008 aikana.

Rekisteröityminen Theseukseen valvojaksi tai kokoelman ylläpitäjäksi

Korkeakoulun kirjastossa tehdään päätös kokoelman ylläpitäjistä ja valvojista. Kirjastonjohtajat ilmoittavat listan suunittelijalle, joka antaa pyydetyt oikeudet. Listasta tulee käydä ilmi oikeuksien haltijan nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä toivotut oikeudet (valvoja/ylläpitäjä). Oikeudet ovat pääsääntöisesti henkilökohtaisia, mutta myös kirjastokohtaisia tunnuksia voidaan tarpeen vaatiessa myöntää. Ns. julkiset tunnukset ovat kuitenkin tietoturvariski, eikä Kansalliskirjasto alustan ylläpitäjänä suosita niiden käyttöä.

Koulutusohjelmat ja korkeakoulun nimi

Korkeakoulun yhteyshenkilö ilmoittaa suunnitelijalle korkeakoulun nimen suomenkileisen sekä englanninkielisen version korkeakoulun lisäämiseksi Theseukseen sekä koulutusohjelmat. Koulutusohjelmista käytetään sen kielistä nimitystä, minkä kielinen kyseinen koulutusohjelma on.
Kuvaa http://iamk.wikispaces.com/i/c.gif ei voida näyttää, koska se sisältää virheitä.
Kuvaa http://iamk.wikispaces.com/i/c.gif ei voida näyttää, koska se sisältää virheitä.