Yleistiedote OA-hankkeesta 7.1.20087.1.2008

Ammattikorkeakoulujen Open Access -hanke


Ammattikorkeakoulujen Open Access -hankkeen tavoitteena avoimen julkaisutoiminnan edistäminen
maamme ammattikorkeakoulujen piirissä. Opetusministeriön ja ammattikorkeakoulujen rahoittaman
yhteishankkeen puitteissa toteutetaan kaksi osakokonaisuutta: verkkolehti sekä verkkokirjasto.

Tarkoituksena on saada ammattikorkeakoulujen opinnäytteet sekä tutkimus ja kehittämistoiminnan
tulokset aiempaa paremmin työelämän hyödynnettäväksi. Hankeen tavoitteena on luoda avoimen
lähdekoodin alustoja hyödyntävät käytännöt, jotka hoituvat hankkeen päätyttyä keskeisin osin
ammattikorkeakoulujen T & K henkilöstön ja opiskelijoiden toimesta.

Verkkolehden ensisijainen tavoite on ammattikorkeakoulujen tutkimustoiminnan ja
kehittämishankkeiden julkaiseminen. Työelämätahot ovat keskeisenä kohderyhmänä.
Julkaisemisen keskeisiä muotoja tulevat olemaan hankkeisiin ja opinnäytteisiin liittyvät artikkelit.
Lehdessä on tarkoitus soveltaa vertaisarviointia. Pyrkimyksenä ei ole tieteellisten artikkelien
julkaiseminen verkossa, vaan tarkoituksena on etsiä uudenlaisia muotoja ammattikorkeakoulujen
tutkimustoiminnan julkaisemiselle ja rakentaa foorumi keskustelulle. Verkkolehden tavoite on kehittyä
ammattikorkeakoulujen t & k toiminnan luontevaksi julkaisukanavaksi sekä ”tietopankiksi”.
Lehden ensimmäinen numero ilmestyy tammikuussa 2008.

Verkkokirjaston tavoitteena on lähes kolmenkymmenen ammattikorkeakoulun opinnäytteiden sekä
ammattikorkeakoulujen omien verkkojulkaisujen saavutettavuuden, tallennuksen sekä
pitkäaikaissäilytyksen ratkaiseminen mielekkäällä tavalla hyödyntäen avoimeen lähdekoodiin
perustuvia palveluja.

Opiskelijoiden tuottamien opinnäytteiden tavoitettavuus ja pitkäaikaissäilytys vaativat huomattavat
resurssit. Tavoitteena on kehittää ammattikorkeakoulusta valmistuville amk-tutkinnon sekä ylemmän
amk-tutkinnon suorittaneille opiskelijoille tallennus, säilytys ja selailupaikka elektronisia
opinnäytetöitä varten.

Tallennusalustalle muodostetaan myös julkaisuarkisto korkeakoulujen digitaalisia tutkimuksia,
selvityksiä sekä sarjajulkaisuja varten. Tavoitteena on tehdä järjestelmästä joustava sekä käyttäjäystävällinen.

Kansalliskirjasto saattaa tallennusalustan käyttökuntoon vuoden 2008 aikana, jolloin
pilotoivat korkeakoulut( Arcada, Haaga-Helia, Jyväskylän amk, Kemi-Tornion amk, Lahden amk, Laurea- amk, Metropolia, Pirkanmaan amk, Satakunnan amk, Seinäjoen amk sekä Turun amk) aloittavat opinnäytteiden laiton DSpaceen. Vuoden 2009 alusta kaikki muut
korkeakoulut tulevat mukaan.

Verkkokirjaston yhteydessä otetaan kaikissa ammattikorkeakouluissa käyttöön sähköinen tunnistautuminen CSC:n Haka-federaation Shibboleth-järjestelmän välityksellä hankekauden loppuun mennessä, joulukuuhun 2009.

Open Access -hankkeen hallinnosta vastaa Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja sen ohjausryhmässä ovat
mukana Arene ry, Amkit-konsortio, CSC ja Opetusministeriö.